Deklaracja dostępności serwisu SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU

Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego, na stronie mogą występować niedostępne tabele (brak wierszy nagówkowych), na stronie mogą występować dokumenty w postaci skanów, filmy nie mają napisów, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia:

Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność (Word,OpenOffice).

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Placówka dołoży starań, aby poprawić w możliwie najkrótszym czasie jej dostępność cyfrową, administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-10-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-10-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Piekutowska, Lucyna Lenart, Katarzyna Kuklińska, adres poczty elektronicznej sp4@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857422102. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku:

Adres organu odwoławczego:

ul. Częstochowska 6a, 15-459 Białystok, 

Adres e-mail organu odwoławczego: sp4@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 857422102

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Częstochowskiej, prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro)znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy. W placówce nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audiodeskrypcji. Na terenie placówki znajduje się parking dla samochodów osobowych. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia

Na stronie stosowane są: standardowe skróty klawiaturowe umożliwiające powiększanie liter, skala szarości, podświetlane linki, dokumenty w formacie PDF lub WORD, zdjęcia oraz filmy youtube.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU

ul. Częstochowska 6a

15 - 459 Białystok

tel. 85 742 21 02 - sekretariat

      516 218 587 - obiady

      506 241 752 - świetlica

fax: 85 742 05 87

e-mail: sp4@um.bialystok.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Poniedziałek      7.30   -  15.30

Wtorek               7.30   -  15.30

Środa                 7.30   -  15.30

Czwartek            7.30   -  15.30

Piątek                 7.30   -   15.30       

"Logo

Powrót na początek strony